JOURNAAL

Verslagen van PGH aktiviteiten, nieuws betreffende de zes kernthema's worden opgenomen in het Journaal en kun je toesturen aan:

Hartje journaal@pingjumer-gulden-halsband.nl 


 SCHATKIST

Bijdragen, voorstellen voor lees-,  kijk-,  doe en ontdekaktiviteiten kun je toesturen aan:

Hartjeschatkist@pingjumer-gulden-halsband.nl 

Als remedie moeten zandplaten, kwelders en eilanden in stand worden gehouden omdat ze een belangrijke buffer vormen. Kernthema 2 : Bouwen met de natuur.

2. nov, 2015

1. Duitse zorg over toekomst wad.

LC. 2-11-2015 : Door de zeespiegelstijging komen grote delen vn het waddengebied permanent onder water te staan of verdwijnen. Dat zeggen Duitse onderzoekers in een studie naar de gevolgen van de klimaatverandering in het Duitse waddengebied. Oevers van de waddeneilanden spoelen weg. Kleine eilanden verdwijnen mogelijk helemaal in zee. Lees verder: kernthema 2

6. nov, 2015

2.Middeleeuwse Zodenhuis Firdgum geopend

LC :Het zodenhuis van Firdgum , Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300
Lees verder Kernthema 2: Hoe woonden de terpbewoners?

Er is geen video geplaaatst

3.Na een gezicht heeft terpdame nu ook een naam : Beitske

LC.9-11-2015 - Na een gezicht heeft de terpdame nu ook een naam: Beitske, typisch Fries en met een speelse verwijzing naar Hegebeintum, de plek waar haar skelet is gevonden.

 

De terpdame is in de zevende eeuw overleden en werd in een boomstam begraven in Frieslands hoogste terp, die van Hegebeintum.

 

In 1905 werd ze bij het afgraven van de terp gevonden. Sindsdien is haar skelet in de boomstam te zien in het Fries Museum.

 

Vorig jaar kwam het museum op het idee haar een eigen gezicht te geven. Die opdracht is dankzij moderne forensische technieken geklaard door Maja d'Hollosy.

 

4. Shared Grien Space

 

Bij Shared Grien Space staan mensen en de multifunctionele ruimte centraal. Shared Grien Space richt zich op het groen en de planten en dieren die er in de omgeving leven. Shared Grien Space gaat om het gebruik van een ruimte waarin meerdere functies tegelijkertijd plaatsvinden.

 1 januari 2016:

Kimswerd, Minnertsga en Tzum krijgen 98.047 euro uit het Waddenfonds.

De dorpen krijgen het geld voor het concept Shared Grien Space, een initiatief van Landschapsbeheer Fryslân en de Milieufederatie Fryslân.

Dorpen en wijken bepalen straks zelf hoe de ruimte om hen heen wordt ingericht. Bij het onderhoud krijgen ze hulp van professionele organisaties.

 

 

De openbare ruimte heeft te lijden door de krimp en gemeenten die zuiniger aan doen. Het werk in de drie dorpen is een test.

Hartje8.SAMEN OP ONDERZOEK


8. KINDEREN EN WERKGROEP SAMEN OP ONDERZOEK

Werkgroep nodigt kinderen uit de ontdekkingstocht samen voort te zetten.
Vooraf wordt Willem de Haan geinformeerd dmv halsband/mindmap wat kinderen al van PGH weten
Per dorp /school excursies naar Halsband. voorstel aan scholen iedere school adopteert ± 2km van de dijk.
Brengt dijkdeel in kaart :opmeten, fotograferen, inventariseren
Iedere school legt aansluitend bij de naam van de school een eigen accent = kernthema

Leeuwarder courant 13 januari 2016, pag. 2

 

10. Kwelder Terschelling vindt inspiratie in Mondriaan

 

MIDSLAND Met een schilderij van Mondriaan als inspiratie krijgt een deels nieuwe, 88 hectare grote kwelder aan de zuidkant van Ter- schelling vorm.

Gisteren werden de plannen gepre- senteerd die door een zeven partijen tellend collectief van natuurbeheer- ders, overheden en andere betrokke- nen zijn gesmeed. Het belangrijkste is dat kwelderrestanten, van bijvoor- beeld de Strieperkwelder, worden behouden en dat er nieuwe stukken worden ontwikkeld.

De kwelder krijgt een natuurfunc- tie, waarbij de dijkveiligheid gega- randeerd blijft. Rust voor vogels en omwonenden blijft, terwijl er een nieuw landschap ontstaat dat inte- ressant zal zijn voor plant, dier en mens, schrijven de plannenmakers.

Oeroldirecteur Joop Mulder is nauw betrokken bij het ontwerp van landschapsarchitect Bruno Doe- dens. Hij is de drager van het idee van culturele landschapsontwikke- ling dat hier wordt doorgevoerd. Het schilderij ‘Pier en Oceaan’ van Mon- driaan vormt de inspiratiebron voor de inrichting van het gebied, met een open patroon van dammen en palenrijen die haaks op elkaar staan. In zo’n structuur bezinkt het slib en

De vormgeving van de nieuwe kwelder, met dammen en palenrijen, is geïnspi-

reerd op een schilderij van Mondriaan.

vestigen zich pioniersplanten: het begin van kweldervorming.

Het verouderen van bestaande kwelders is een probleem in het in- ternationale waddenbeheer. Na- tuurwaarden komen in de knel. Om daar wat aan te doen, is het wadden- beleid er op gericht jonge kwelders te doen ontstaan. Daarmee komt de natuurlijke dynamiek langs de kust terug. Dat brengt veel hogere na- tuurwaarden met zich mee.

 De vorm van deze nieuwe ‘Mon- driaankwelder’ zal als extraatje veel nieuwsgierigheid opwekken. De plannenmakers willen daarom haast maken. In 2018, als Leeuwarden cul- turele hoofdstad van Europa is, moet op Terschelling al te zien zijn dat met dit kwelderplan natuur, landschap en cultuur kunnen sa- mengaan. Om dat voor elkaar te krij- gen, moet volgend jaar de schep al in de grond.

 

11. Halsbansjongers op de oude dijk bij de 'Halsban'

Pingjumer Gouden HalsbandDrie jaar geleden maakte Felix Roosenstein dit schilderij als een signaal voor eenieder met een warm hart voor het friese landschap om alert te zijn op de desastreuze plannen rond de Pingjumer Gulden Halsband van de nieuwe windondernemers. Inmiddels zijn ze weer terug met hun heilloze plannen. Laat merken dat je dat niet wil laten gebeuren en teken de petitie : https://www.petities.nl/petitions/handen-af-van-de-pingjumer-gulden-halsband?locale=nl

Simmerjûnkuierkes zijn wandelingetjes in het cultuurhistorisch gebied rondom Pingjum en Willem wandelt en vertelt onder het wandelen verhalen, springt in op situaties en wijst deelnemers op bijzonderheden in het veld.

 

Hij heeft daarbij hulp van Sieger Reuvers en Teake Koster, zodat, wanneer de groep erg groot de deelnemers de keus hebben om bij Sieger, Teake of bij Willem in de buurt te blijven.

 

Willem is van de cultuurhistorie en Sieger en Teake vooral van alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

 

Ook is er ruimte voor b.v. kunstuitingen, zoals het zingen van een lied, het voordragen van een vers of het vertellen van een verhaal(tje). Dit mag natuurlijk niet al te lang duren om te voorkomen dat we na 21 uur binnen zijn.

 

Natuurlijk is er ook ruimte voor deelnemers die een verhaal hebben over het gebied en/of belevenissen welke men in z'n jeugd heeft meegemaakt om dit met de andern te delen; sterker: dit wordt erg op prijs gesteld !

 

 

 

 

Undersyk hoe't de Friezen yn de terpetiid gewaaksen ferbouden.

Undersikers binne by de seedyk by Peazens oan it ûndersykjen hoe't de Friezen yn de terpetiid gewaaksen ferbouden. Bûten de terpen hiene se te krijen mei sâlt wetter en it is noch altyd net dúdlik hoe't boeren dêr mei omgiene. As proef wurde der no bûtendyks lytse ikkers oanlein mei in dykje der omhinne, sûnder dykje of allinnich mei in greppel. Yn de ikkers komme koarn en in âlde Fryske soart túnbeanen te stean.

Neffens it Fryske Gea kin it wurk gjin kwea foar fûgels, omdat it briedseizoen noch net begongen is. De proef duorret trije jier.

De oanlis fan de ikkers by Peazens - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries
Undersikers binne by de seedyk by Peazens oan it ûndersykjen hoe't de Friezen yn de terpetiid gewaaksen ferbouden. Bûten de terpen hiene se te krijen mei sâlt wetter en it is noch altyd net dúdlik hoe't boeren dêr mei omgiene. As proef wurde der no bûtendyks lytse ikkers oanlein mei in dykje der omhinne, sûnder dykje of allinnich mei in greppel. Yn de ikkers komm koarn en in âlde Fryske soart túnbeanen te stean.

Neffens it Fryske Gea kin it wurk gjin kwea foar fûgels, omdat it briedseizoen noch net begongen is. De proef duorret trije jier.

Leeuwarder courant extra editie :'Beleef de Waddenzee', De dag van het Wad zondag 26 juni 2016

Bewaarnummer : Bijzondere beleving  in ht prachtige  werelderfgoed waddenzee

Aanstaande zondag 26 juni wordt het wad in het zonnetje gezet. Het is dan de Dag van het Wad. Ecomare organiseert voor deze gelegenheid een speciale ochtendexcursie. Deelname kost slechts 50 Eurocent. Een mooie kans om het Werelderfgoed Waddenzee in al haar schoonheid te beleven!

 

De 'Dag van het Wad-excursie' begint om 6.30 uur. Het is dan al licht, de natuur is al wakker, maar de mensen slapen nog. In het prachtige ochtendlicht gaat de groep het wad op; luisteren naar de geluiden van de natuur, ontdekken wat er allemaal leeft in de drooggevallen zeebodem. Een unieke belevenis!

Nieuwsbrief Terpen- en Wierdenland

 

Datum: October 27, 2016 1:51:46 PM GMT+02:00

 

Geslaagde Wierdedag in Warffum

Zaterdag 15 oktober, tijdens het weekend van de archeologie, organiseerde Terpen- en Wierdenland een Wierdedag. En waar kun je die beter organiseren dan in het dorp met de grootste wierde van Nederland: Warffum.

 

Lees meer

 

29. okt, 2016

Waddenzee, het oermenselijk landschap : mooiste natuurgebied van nederland

Under de Toer Kerk als bron van verhalen

De doarpen fan de ‘Penjumer Gulden Halsband’ hawwe in rike hystoarje en ha  allegear in ferhaal te fertellen             

Minstens 750 kerken telt Friesland, en allemaal hebben ze een verhaal te vertellen. In 2018 zijn de mooiste 31 te beleven in Under de toer,  Initiatiefnemers Jos Thie, Tamara Schoppert en Bouke Oldenhof vertellen.

 

Kerken – godshuizen in het algemeen – zijn een onuitputtelijke bron van verhalen, vindt regisseur Jos Thie. ,,Waar mensen samenkomen, ontstaan verhalen, dus ook rond de kerk. In Friesland geldt dat helemaal, want mensen woonden op terpen, en in het midden staat de kerk.’’

 

 http://finsteropfryslan.frl/2018/under-de-toer/ …