8.1 EXCURSIE DOARP 1

 

WER BISTO GRUTSK OP ?

 

 

Fia it earste finster fan it oerminslik lânskip  ha we in reis makke werom yn de tiid

We ûntdekten dat it kwelder lânskip  ûntstien  is  doe’t de see hjir frije tagong hie en doe de kwelders heech genoch wiene de earste bewenners der terpen op bout hawwe en fanof it jier tuzend de earste diken. 

De ieuwen dernei ha bewenners it lanskip in folslein nij gesicht joun en de terpen binne yn de rin fan ieuwen utgroeid ta Surch, Kimswerd, Arum, Wytmarsum, Penjum, Achlum en Wuns.

Terpdoarpen mei in rike skiednis.

Doarpen yn in lanskip om grutsk op te wezen, mar der is ek soarch omdat it lanskip bedriege wurdt.

Bedriege?

 

Yn dit twadde finster gean we op syk nei plakken yn en om ús doarp wer’t we grutsk op binne mar ek nei plakken dy't bedriege wurde.

 

Sjoch Opslach Finster 2:lanskip

 

 Komt it wol goed mei it Fryske lanskip?